VŨ VĂN NHẬM

Tướng Tây Sơn, con rể Nguyễn Nhạc. Sau Nguyễn Huệ, Vũ Văn Nhậm nổi danh là tướng tài.

Năm 1787, Vũ Văn Nhậm được Nguyễn Huệ sai làm tiết chế, cùng Ngô Văn Sở đem quân ra Bắc diệt Chỉnh.

Năm 1788 sau khi diệt Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm cho đắp thành Đại La, tự đúc ấn chương riêng nên bị Nguyễn Huệ nghi ngờ và tại Thăng Long Huệ giết Vũ Văn Nhậm bằng cực hình bốn ngựa phân thây!

Nhậm tự nói vô tội. Huệ bảo: “Không cần tội trạng, chỉ vì tài mày hơn ta, không thể cho sống được”.

Nhậm bèn than rằng: “Ta diệt nước người, phá nhà người, chết có thừa tội, dám oan gì nữa”.

(Nguồn: trang 58, Trương Quốc Dụng Danh nhân-Nhà văn hóa lớn, nhà xuất bản: Văn hóa-Thông tin, năm 2010).