Tôn chỉ mục đích hoạt động của Ban liên lạc họ Nguyễn Việt Nam

1. Xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa các dòng họ Nguyễn, cùng nhau khai thác và phát huy truyền thống nhân văn của các dòng họ Nguyễn, của dân tộc Việt Nam.

2. Giúp nhau tìm về cội nguồn, biên soạn gia phả.

3. Trao đổi những thông tin nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử có liên quan đến các dòng họ Nguyễn Việt Nam.

Đây cũng là sự đóng góp cùng cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng nước ta thành dân giàu, nước mạnh, văn minh.