THIỆN LƯƠNG

Sinh thời kiếp nạn đua tranh
Thẳng ngay người ghét, sống lành người khinh
Tâm nghèo, thẻo bạc cầu vinh
Đức nghèo, thuận ác, nín thinh nhìn cười
Ghen ăn tức ở là đời
Thương nhau câu trước, đâm người phía sau.

Thiện lương đương bán là bao?
Xin mua để lại đời sau làm quà.

(TT: 14/3/2018)