TẤM CHÂN TÌNH

Người ta hoa đẹp tặng em
Anh thồ gạch đá thầm đem xây nhà
Hoa theo ngày tháng tàn hoa
Nhà thì còn đó như là tình anh.

(TT: 26/02/2018)